کولر های آبی کاوه کویر توسط نمایندگی مجاز شرکت که مندرج در دفترچه راهنمای محصول که داخل کولر آبی قرار دارد نصب میشود و تنها با باز کردن یک درب پوشال کولر، مشتری میتواند به آن دسترسی داشته باشد
در صورت تماس مشتری به نمایندگی در سراسر ایران نصب و راه اندازی میشود و برگه گارانتی توسط نمایندگی مجاز پر شده و مهر میشود و گارانتی تنها با نصب توسط نمایندگی مجاز شرکت کاوه کویر بر روی دستگاه اعمال میشود و دارای اعتبار است در غیر اینصرت مشتری میتواند توسط خود و یا شخص غیر نمایندگی نصب کولر را انجام دهد که در اینصورت دستگاه از گارانتی ساقط و هر گونه اشکالات در آینده برای دستگاه به وجود آید بر عهده مشتری میباشد .

راهنمای نصب توسط مشتری